Vilniaus lopšelis-darželis „Atžalėlės”

Vilniaus lopšelio-darželio „Atžalėlės” ugdytiniai ugdo(si) pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Augame kartu“ (toliau – Programa). Programa nustato ikimokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdymo gaires, ugdytinus vaikų pasiekimus ir pažangos vertinimo gaires. Programa yra orientyras, leidžiantis pedagogui kryptingai organizuoti ugdomąją veiklą, kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas, individualizuoti ugdymo(si) turinį. Programa grindžiama visapusiško ugdymo(si) idėjomis ir apima visas ugdymo(si) sritis.

Sparčiai keičiantis visuomenei bei technologijoms kinta požiūris į vaiką, jo ugdymą bei ugdymą(si) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Mes siekiame, kad vaikas mūsų įstaigoje būtų saugus, mylimas, gerbiamas, smalsus, pastebėtas, pripažintas bei aktyvus ugdymosi veiklos dalyvis.

Vaikus ugdo kompetentingi, kūrybiški, siekiantis naujovių, turintys kvalifikacines kategorijas, nuolat keliantys savo kvalifikaciją pedagogai. Gebantys sėkmingai organizuoti ugdymo procesą, siekiantys užtikrinti aukštą ugdymo kokybę vaikams.

VIZIJA

Šiuolaikiškas, atviras, sveikatą puoselėjantis darželis – šiuolaikiniam vaikui.

MISIJA

Ugdyti šiuolaikišką, sveiką, savarankišką ir laisvą asmenybę, norinčią pažinti ir perimti tautos kultūrą, remiantis tautos tradicijomis; skatinti kūrybinę saviraišką ir domėjimąsi aplinkiniu pasauliu.

FILOSOFIJA

Ugdymo proceso centre – vaikas. Ugdytojas – tik žinių šaltinis, moralinis vadovas.

Įstaigos savitumas

Lopšelio-darželio „Atžalėlės“ ikimokyklinio ugdymo samprata akcentuoja, kad žmogaus asmenybės ir sveikatos ištakos glūdi jo vaikystėje. Ankstyvame amžiuje įgyti įgūdžiai ir įpročiai yra patvariausi ir išlieka ilgiausiai. Todėl svarbiausias mūsų įstaigos žingsnis – saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, tenkinti pagrindinius jo poreikius: saugumo, aktyvumo, saviraiškos. Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos ugdymui.

Sveika mokykla

Nuo 2016 metų priklausome sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui „Sveika mokykla“ bei aktyviai dalyvaujame jo organizuojamoje veikloje.

Futboliukas

Nuo 2016 m. lapkričio 8 d. esame įstoję į programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektą „Futboliukas“. Tai netradicinis, įdomus, linksmas būdas stiprinti ne tik vaikų fizinę sveikatą, bet ir ugdantis drąsą, ryžtą, draugiškumą, pasitikėjimą, atsakingumą už save ir šalia esantį.

Individualios programos

Ekologinis projektas „Aš – gamtos vaikas“

Etnokultūros projektas „Senolių pramintais takais“

Sveikatingumo projektas „Sveikas vaikas – linksmas vaikas” 

Zipio draugai
Tarptautinė programa „Zipio draugai“, leidžianti mūsų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Kimochis
Emocinio intelekto programa „Kimochis“, padedanti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas.
SMART interaktyvi lenta
Šiuolaikinės technologijos yra neatsiejama veiklos priemonė siekiant modernesnės komunikacijos, informacijos sklaidos, kūrybingesnio tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Pedagogų apgalvotas, saikingas ir tikslingas interaktyvios lentos taikymas ugdymo procese jį daro įdomesnį, šiuolaikiškesnį, patrauklesnį ir įvairesnį. Ikimokyklinukai su džiaugsmu atlieka užduotis lentoje, emocingai reiškia savo mintis ir nuomonę. Interaktyvios lentos taikymas didina vaikų motyvaciją bei užtikrina aktyvų dalyvavimą mokymosi procese.

Nuo 2021 m. esame įstoję į tarptautinį  „STEAM SCHOOL LABEL“ tinklą. STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką vaiko tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimų ugdymas gamtos pažinimo, technologijų (robotikos), inžinerijos, menų ir matematikos (STEAM, angl. science, technology, engineering, arts, maths) kontekste.

Mūsų draugai
Projektai
Skip to content